wysiwyg logo לטעינה מהירה ועיבוד זריז של קוד javascript


קודי מקור מכילים הערות רוחחים ותווים לבנים המוסיפים ומסרבלים את זמן העיבוד והטעינה של הדפים ובמיוחד האפקטים הנובעים מהקודים הנ"ל.
כדי לשחרר את הפוטנציאל מוצע כאן כלי המאפשר להרזות את הקוד ולהקל על טעינתו ועיבודו על ידי הדפדפן בלעז בראוזר ובאנגלית web browser

 
Original js code - קוד מקורי

0 Characters
 
Firefox 3

xnet 1998 - 2008